European Performance Art Festival EPAF 2011 24 - 27.11.2011

PROGRAM FESTIWALU


24 listopada, czwartek
/ 24 th of November, Thursday
12.00 konferencja prasowa, projekcja filmu EPAF 2010 (Sala KINO.LAB/Audytorium)
/press conference, film projection EPAF 2010
18.00 otwarcie festiwalu (Lab) /Launch of the Festival
18.15 - 22.00 performances:
Ting-Tong Chang (pp Lab)
Łukasz Trusewicz (Lab)
Marijana Jovanovic (Lab)
Żaklina Piechanowska (CSW, I p.)
HP Process (Lab)

25 listopada, piątek / 25th of November, Friday
18.00 - 22.00 performances:
Luciana Freire D’Anunciacao (Lab)
Chen Jin (Laboratorium)
Kateřina Olivová (CSW, I p.)
Yannick Franck (Laboratorium)

26 listopada, sobota / 26 th of November, Saturday
18.00-22.00 – performances:
Lushan Liu (Lab)
Cui Tao (Lab)
He Chengyao (Lab)
Nathalie Mba Bikoro (Lab)
Cai Qing (Lab)
22.00 – zakończenie festiwalu (Lab) / end of the Festival

27 listopada, niedziela / 27th of November, Sunday
12.00-15.00 dyskusja podsumowująca festiwal z udziałem: Grzegorza Borkowskiego, Magdaleny Ujmy, Waldemara Tatarczuka (Lab) / summary talk


Codziennie od godz. 12.00 projekcje performances (Lab):
Daily from 12 o’clock video projections of performance documentation:
Filippo Berta, Miguel Bonneville, Jacobus Capone, Izabela Chamczyk, Grupa OKO (Aleksandra Grunholz, Klaudia Jarecka, Olga Ozierańska), Ada Karczmarczyk, Burcak Konukman,Volodymyr Kuznetsov, Gretta Louw, MaraM, Nadja Marcin, Dovrat Meron, Yael Sherill Mohilever, Cecilia Molano, Pia Muller, Daniela Francisca Lillo Olivares.

Szczegóły programu mogą ulec zmianie
Program details are subject to change

Lab - Laboratorium / Laboratory hall
CSW I p. - CSW, I piętro, wejście klatką południową / CCA, Ist floor

-------------------------------------------
Europejski Festiwal Sztuki Performance EPAF2011 odbędzie się w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski już po raz szósty. Każdego roku festiwal przybiera inną formułę, goszcząc artystów sztuki performance z całego świata. Każda kolejna edycja festiwalu jest próbą ukazania tendencji i drogi ewolucji tego gatunku sztuki, również w twórczości młodych artystów. W tym roku do udziału zaproszonych zostało piętnastu artystów z dziesięciu krajów, większość z nich wyłonionych zostało w drodze programu otwartego openEPAF, skierowanego do młodych twórców. Myślą przewodnią tegorocznej edycji jest próba uchwycenia relacji między artystami tworzącymi w kulturze Wschodu i Zachodu. Spotkanie artystów młodszej i średniej generacji, których twórczość wyrastała w różnych kulturach jest okazją stworzenia wspólnej platformy dialogu oraz wzajemnych inspiracji. Konfrontacja różnych postaw artystycznych, jest źródłem refleksji nad różnicami i podobieństwami w sposobie postrzegania nie tylko sztuki ale i świata.
W programie chińskim festiwalu wystąpi trzech artystów. Chen Jin, oprócz działalności artystycznej jest również kuratorem festiwalu OPEN organizowanego nieprzerwanie od 12 lat, początkowo w Pekinie a obecnie w Szanghaju. He Chengyao jest jedną z pierwszych artystek, które podjęły w Chinach problem kobiecości i nagiego ciała, brała udział w wystawie Global Feminism w Brooklyn Museum w 2007 roku. Cui Tao reprezentuje młode pokolenie artystów performance w Chinach. Wystąpi również Cai Qing z Singapuru.
Program otwarty – openEPAF jest mocno zróżnicowany pod względem wybieranych przez artystów mediów. Widzowie będą mieli okazję zobaczyć performances oparte wyłącznie na eksplorowaniu cielesności artysty, jak i takie, gdzie jego działanie będzie nierozerwalnie sprzężone z technologią.
Podczas festiwalu, oprócz performances odbędzie się blok teoretyczny, obejmujący spotkania i dyskusje z artystami z udziałem krytyków i historyków sztuki, pokazy oraz projekcje performance.

The European Performance Art Festival EPAF 2011 will open in the Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle for the sixth time. Each year the festival adopts a different formula and gathers performance artists from around the world. Each successive edition attempts to showcase new trends and paths of evolution of the genre, also through the output of young artists. This year's edition will see fifteen artists from ten countries; most of them have been identified through the openEPAF programme, intended for budding artists. The overarching idea of the oncoming will be to capture the relationship between artists with Eastern and Western cultural background and representing those cultures in their work. The meeting of young and middle generation artists, whose creation is embedded in different cultures, is an opportunity of creating a common platform of dialogue and mutual inspiration. Juxtaposition of various artistic attitudes is a source of meditation on what is distinct and what is not in the manner of perception of not only art, but of the world.
The Chinese programme of the festival will feature three artists. Chen Jin, in parallel to her artistic pursuits, also works as a curator for the OPEN festival; it has continued uninterrupted for 12 years, initially in Beijing and now in Shanghai. He Chengyao is one of the first artists in China that spearheaded the artistic debate on the problem of femininity and nudity; she took part in the Global Feminism exhibition in the Brooklyn Museum in 2007. Cui Tao represents the young generation of performance artists in China. Also Cai Qing from Singapore will perform as a guest artist.
The open programme - openEPAF - is varied in terms of the media selected by artists for artistic expression. Audiences will watch performances based solely on the exploration of artist's carnal dimension, and such, where his or her action will be combined with technology.
During the festival, performances will occur in parallel with a theoretical programme, involving meetings and discussions with artists, critics and art historians, as well as shows and performance projections.